Spring naar inhoud

Ledenvergadering 2021

Op 20 september 19:00 uur wordt de ledenvergadering georganiseerd.
Plaats: zaal De Ploeg, Burgemeester Rijpstrastraat 10, 7021 CR Zelhem

De agenda:

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Notulen ledenvergadering 21 september 2020
  [zie verslag]
 4. Jaarverslag 2019-2020
  [ zie verslag]
 5. Financiën 2019-2020
  1. Financieel overzicht [ zie verslag]
  2. Verslag kascommissie en décharge penningmeester en bestuur
  3. Verkiezing kascommissie
 6. Bestuurssamenstelling / rooster aftreden
  • Ben Radstake → Aftredend en herkiesbaar
  • Jan Rensink → Afredend, niet herkiesbaar
  • Anneke van de Woude → Voorstel  benoeming  tot penningmeester
  • Piet Bisschop →Voorstel benoeming tot bestuurslid
 7. Rondvraag
 8. Afsluiting