Spring naar inhoud

Ledenvergadering 2017

Op 18 september 19:00 uur wordt de ledenvergadering georganiseerd. Plaats: Ellen's Restaurant, Burgemeester Rijpstrastraat 10, 7021 CR Zelhem.

De agenda:

 • Opening
 • Mededelingen
 • Notulen ledenvergadering 19 september 2016
  [zie verslag]
 • Jaarverslag 2016-2017
  [zie verslag]
 • Financieel overzicht 2016-2017
  [zie verslag]
 • Verslag kascommissie en décharge penningmeester en bestuur
 • Verkiezing kascommissie
 • Bestuurssamenstelling
  Aftredend en herkiesbaar: mevr. Corry Matser-Damhuis
 • Rondvraag
 • Afsluiting